Navigace

Obsah

Opakované veřejné projednání "NÁVRHU ZMĚNY č. 1. územního plánu Havraň":

Veřejná vyhláška

Územní plán Havraň - srovnávací text

Územní plán Havraň - změna č. 1

 

Návrh změny č. 1 územního plánu obce Havraň

Oznámení

Veřejná vyhláška

Územní plán Havraň A, B - srovnávací text

Změna č. 1 ÚP Havraň 1b - Hlavní výkres

Změna č. 1 ÚP Havraň A - odůvodnění

Změna č. 1 ÚP Havraň - výrok

 

 

Platný územní plán obce Havraň

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres pořadí změn v území ( etapizace ), výřez A2

Výkres pořadí změn ( etapizace )

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Územní plán Havraň AB - textová část

 

Dokumentace k veřejnému projednání územního plánu obce Havraň.

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres pořadí změn v území (etapizace), výřez A2

Výkres pořadí změn (etapizace)

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

ÚP Havraň upravený návrh

ÚP Havraň upravený návrh odůvodnění

Dokumentace k opakovanému veřejnému projednání ÚP obce Havraň 1. část 2. část