Navigace

Obsah

GDPR

 Plnění informační povinnosti správce osobních údajů vůči subjektům údajů

podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)

 

Identifikace správce osobních údajů

Název:

Obec Havraň

Sídlo:

Havraň čp. 11, 435 01 Havraň

IČ:

00265918

Telefon:

(+420) 476 109 101

E-mail:

ouhavran@volny.cz

ID DS:

5xha7hi

Zástupce správce:

Zděnka Smetanová, tel. (+420) 606557573

ou_havran@volny .cz

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Název:

MAS Naděje o.p.s.

Sídlo:

Lišnice čp. 42, 434 01 Most

IČ:

22801073

Zodpovědná osoba:

Mgr. Jan Vohnout, tel. (+420) 608 313 132

jan.vohnout@masnadeje.cz

Ing. Kamila Fridrichová, tel. (+420) 775 250 233

kamila.fridrichova@masnadeje.cz

 

 

Účel zpracováváních osobníh údajů

Ke zpracovávání osobních údajů dochází za účelem plnění povinností plynoucích pro správce z výkonu samostatné působnosti a na základě přeneseného výkonu státní správy.

 

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

 1. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 3. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
 4. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních údajů
 5. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů, nebo jiné fyzické osoby

 

Vykonávané agendy

Obecní zřízení

Evidence obyvatel

Místní poplatky

Krizové řízení

Požární ochrana

Agenda CzechPoint

Veřejné rozpočty

Finanční kontrola

Podpora regionálního rozvoje

Územní plánování a stavební řád

Sčítání lidu, domů a bytů

Ochrana přírody a krajiny

Sociální zabezpečení

Místní referendum

Ochrana ovzduší

Správní řád

Agenda voleb

Odpadové hospodářství

Poskytování informací

Ověřování

Archivnictví a spisová služba

Pozemní komunikace a silniční správní úřady

Střet zájmů

Kulturní činnost, WEB a sociální sítě

 

Subjekty údajů:

 • Občané obce
 • Zaměstnanci obce
 • Smluvní strany

 

Základní práva subjektů údajů:

 • Právo být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu svých osobních údajů
 • Právo na výmaz svých osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo na přenositelnost svých osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

 

Doplňující poučení

 • Správce údajů zpracovává pouze běžné osobní údaje
 • Správce údajů nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou Unii.
 • V rámci zpracování osobních údajů nedochází k profilování subjektů údajů.  
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.Udělený souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvolán na základě písemné žádosti doručené na adresu sídla/kanceláře, e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou správci údajů dle kontaktu výše.
 • V případě jakéhokoliv požadavku na informaci, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenesení či vznesení námitky vztahující ke zpracování osobních údajů se subjekt údajů může kdykoliv obrátit na správce údajů.